Fries literair tijdschrift Ensafh organiseert weer zijn jaarlijkse Grutte Gedichtejûn. Deze keer weer in Café Marktzicht en weer op 8 februari, echter valt die datum in 2020 op een zaterdag.

Alle dichters en voorlezers, rijp en groen, zijn welkom. Het maakt niet uit in welke taal de gedichten zijn geschreven, dat geldt ook voor streek- en andere minderheidstalen.

De dichters worden verzocht één gedicht voor te lezen en niet te lange inleidingen te houden, dit in verband met de beperkte tijd. Bovendien hoeft u niet eens dichter te zijn, want u mag ook een gedicht van uw favoriete dichter voorlezen.

Dichters en voorlezers krijgen als tegenprestatie een consumptie en een uitgave van Hispel. Omdat het Groninger tintje ons vorig jaar prima heeft bevallen, zal Marlene Bakker tussen de voordrachten door spelen.

Frysk

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. Ditkear wer yn Kafee Marktzicht en wer op 8 febrewaris, mar yn 2020 falt dat op in saterdei.

Alle dichters en foarlêzers, ryp en grien, binne wolkom. It makket net út yn hokker taal oft de gedichten skreaun binne, dat jildt ek foar streek- en oare minderheidstalen.

De dichters wurde fersocht ien fers foar te lêzen en net al te lange ynliedingen te hâlden, dat yn ferbân mei de beheinde tiid. Boppedat hoege jo net ienris dichter te wêzen, want jo meie ek in fers fan jo favorite dichter foarlêze.

Dichters en foarlêzers krije as tsjinprestaasje in konsumpsje en in útjefte fan Hispel. Mei’t ús it Grinzer tintsje ferline jier goed foldien hat, sil de kommende kears Marlene Bakker tusken de foardrachten troch spylje.

Grutte Gedichtejûn met Marlene Bakker

Geplaatst: vr, 3 januari 2020
Ensafh
Café Marktzicht
Oudeweg 14, Drachten

za, 8 februari 2020, 20.00 t/m 23.59